Privacy Policy

Het gebruik van deze website houdt in dat je onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud

Doel van de website

Deze website geeft informatie over e training trajecten.
De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de website en wij streven ernaar om alle informatie zo volledig en juist te omschrijven. Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op je computersysteem.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  • Je persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van je computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Dendermonde, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Onze gegevens

Nikata bvba
Sint-NiklaasBtw 0864.079.067

E-mail: info@nikata.be